Organizing Committee

Director:Ji Xiaofeng
Director:Ji Xiaofeng
Director: Paolo Mozzo
Director: Paolo Mozzo

Biennale China-Italia working team

 

Media Director: Chen Jiaping 

Legal Director: Xu Meng 

Governmental Relations: He Yan 

Public Relations: Alice Cazzaniga

Business Director: Luo Wei 

Network technical director: Ji Dapeng 

Financial Department: Zhao Lingping , Wang Jia 

Head of back office: Wang Jie 

Translation team: Yu Yuan, Yan Chang, Gai Shijie, Rao Yanfei, Sirui Jiang

 

Expert for collecting: Li Lin 

Chief consultant for collecting: Wang Conghui  ( Previous Expert from Sotheby's Auction )