Originating Artists

  

(The artists' list till now)

 

Li ZhanYang   李占洋

Ma Jun             马 军

Fu XiaoTong      付小桐

Ke Hang           可 煌

Ren HongWei    任宏伟

Su Rui              苏 锐

Wu Wei            伍 伟

Shen JingDong  沈敬东

Ma Han             马 晗

Chiu Yuwen        邱雨玟

Liu JiaHua         刘家华

Liu Liling           刘力宁

Ma Brothers      马兄弟

Tang NanNan    汤南南

Feng Ling         枫 翎

Han ShuYing     韩淑萦

Zhang Qiushi     张秋实

Kang Yu           康 羽

Jiang Heng        江 衡

Peng Yong        彭 勇

Wei LiGang       魏立刚

Zheng YiQiang   郑毅强

Wu YuRen         吴玉仁

Isabella Cammareri(香港)

Chen DanYang   陈丹阳  

Chen WenLing    陈文令    

Hu Renyi            胡任乂  

Gao RunSheng   高润生  

Huang He          黄   鹤    

Huang Min         黄   敏    

Jiang YunGe     蒋昀格

Lan ZhengHui    蓝正辉  

Li ChenZi          李辰子  

Li WenFeng      李文峰    

Liu Yi               刘   夷    

Liu ZhengYong  刘正勇  

Lv Peng            吕   鹏    

Ma YanLing      马嬿泠

Qu Yan            渠   岩  

Shao WenHuan 邵文欢  

Wang Gang      王   刚    

Wang Min        王   旻    

Zhang ZhaoHun 张朝晖    

Zhong Biao        钟   飙